แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

cctv camera security

หน่วยงานต้อง

 1. จัดวางมุมกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก
 2. จัดทำป้ายประกาศว่า พื้นที่นี้มีกล้องบันทึกอยู่ตลอด โดยใคร? เพื่ออะไร? เช่น “We use CCTVs or similar devices to monitor and record your activities and behavior for security purposes — Umbrella Corporation”
 3. ไม่ใช้คลิปที่ระบุตัวตนบุคคลได้ชัดเจนเพื่อกิจกรรมอื่น นอกจากวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หรืออำนวยความสะดวกตามระบบรักษาความปลอดภัย
 4. ควบคุมการเข้าถึงระบบจัดเก็บคลิปจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวให้เข้าถึงได้เมื่อจำเป็นโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตหรือมอบหมายดูแลเท่านั้น
 5. งดให้เข้าถึงระบบจัดเก็บคลิปหรือตัวกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนละเมิดเข้าลักลอบดูหรือควบคุมหรือขโมยคลิปออกไป
 6. ห้ามมีระบบกล้องวงจรปิดอิสระอื่นใดในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องขอขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานก่อนเท่านั้น
 7. ทำกิจกรรมต่อไปนี้โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
  • สำรวจป้ายประกาศตามข้อ 2
  • ประเมินการควบคุมการเข้าถึง ตามข้อ 4
  • ปรับปรุงแผนการจัดวางกล้องของหน่วยงานตนเอง หรือที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ ตามข้อ 6